လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

ကေလးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်၍ စိတ္အားတက္ၾကြေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတြင္ မတူညီေသာ အရည္အခ်င္းကုိယ္စီရွိသည္ဟု ခံယူထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းအလိုက္ အေတာ္ဆံုးသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ပံ့အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကို စာေပ၊ အသိပညာသာမက ေလာကအလယ္ ဝင့္ထည္ေစနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို ျဖည့္စည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို နားလည္ကာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ သင္ၾကားမႈ၊သင္ယူမႈမ်ား တြင္ စြန္႔စားမႈမ်ားပါဝင္သည္ ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သိရွိနားလည္ထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻေလာကၾကီး ႏွင့္ သူ၏ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုသာမက အျခားသူမ်ားကိုပါ ေလးစားလ်က္ ေနထိုင္တက္ေစရန္အတြက္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကေလးမ်ားကို ခန္ ့မွန္းမရေသာ ေလာက အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္နိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။