လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအား ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမ်ားသည္

 

၁။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဘက္စံုေထာင့္စံုပညာေရးကို လက္ခံက်င့္သံုးပါသည္။

၂။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သဘာဝေလာကႀကီးတြင္ ေနထိုင္ေသာ ကြဲျပားေသာလူမ်ိုးစုမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ေလးစားမႈထားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

၃။  ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအလိုက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္အရည္အခ်င္းမ်ားကို တိုးတက္လိုက္ပါ က်င့္သံုးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

၄။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သုေတသန ျပဳလုပ္မႈနွင့္ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ စြမ္းရည္မ်ား၏ အေရးပါမႈကိုအေလးထားပါသည္။

၅။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို နိုင္ငံၾကီးသားေကာင္းစိတ္ဓာတ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျမႇင့္တင္ေပးပါသည္။

၆။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း အေပၚမူတည္၍အရည္အေသြးျမင့္ သင္ယူေလ့လာမႈကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

၇။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ တာဝန္သိစိတ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုတန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။

၈။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ စြန္႔စားလိုမႈ႐ွိျခင္းအားတိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။

၉။  ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အသိပညာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးစြမ္း၍ စည္းကမ္းမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ေစပါသည္။