ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ College ေက်ာင္းဝင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေဖာ္ညႊန္းမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရွးရႈ႕၍ ပညာေရးဆုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝန္းကို ျမန္မာ့ရိုးရာဗိသုကာလက္ရာမ်ား ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ ကၽြန္းသစ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည့္ သာယာလွပေသာ ပန္းလႈိင္အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအတြင္းရွိ ၁၂ ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းကို အလယ္တန္းအေဆာက္အဦးအပါအဝင္ ထုိင္ခံု ၃၅၀ ဆန္႔ ျပဇာတ္ရံု၊ သိပၸံလက္ေတြ႕ခန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အႏုပညာခန္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ Dulwich College Yangon ၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါအဆင့္မ်ားၿပီးစီးပါက မူႀကိဳ၊ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အထူးတည္ေဆာက္ထားေသာ သင္ၾကားမႈေနရာမ်ားႏွင့္ အားကစားအေဆာက္အဦးမ်ားအျဖစ္ ေဘာလံုးကြင္းႏွင့္ ၂၅ မီတာက်ယ္ဝန္းေသာ ေရကူးကန္တို႔ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

6 အေရအတြက္

ယခုလက္ရွိတြင္ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း၌ မူႀကိဳ၊ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပါဝင္ေသာ မူႀကိဳတန္းမွ Year 9 အတန္းထိ အတန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၉/၂၀၂၀ စာသင္ႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္အတန္းတစ္တန္းစီ တိုးကာ Years 10 ႏွင့္ 11 တို႔တြင္ IGCSE သင္ၾကားႏိုင္သည္အထိ တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူတူ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ၎တို႔၏ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ျပပြဲ၊ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္မ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာအနီးအနားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသာမက အျခားေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပါ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေက်ာင္းအႀကိဳအပို႔ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ ဒီပလိုမာအစီအစဥ္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေက်ာင္းသည္ IB ကမာၻ႕ေက်ာင္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ IB ကမာၻ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ တူညီေသာအေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စိန္ေခၚမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာပညာေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။