ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း

ကြ်နု္ပ္တို႔၏ အေဆာက္အဦး ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ College ေက်ာင္းဝင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သင္ယူမႈဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေဖာ္ညႊန္းမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရွးရႈ၍ ပညာေရးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ ေက်ာင္းဝင္းကို ျမန္မာ့ရိုးရာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား ထင္ဟပ္ေစရန္ အတြက္ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ပန္းလိႈင္ ေက်ာင္းဝင္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည့္ သာယာလွပေသာ ပန္းလိႈင္အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ အတြင္းရွိ ၁၂ ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းကို အလယ္တန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦး အပါအဝင္ ထိုင္ခံု ၃၅၀ ဆန္႔ ျပဇာတ္ရံုတစ္ခု၊ သိပၸံလက္ေတြ႔ခန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ အႏုပညာအခန္းမ်ား ၊ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ Dulwich College Yangon ၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း ကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိျပီး အဆိုပါ အဆင့္မ်ားျပီးစီးပါက မူၾကိဳ ၊ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ အထူးတည္ေဆာက္ထားေသာ သင္ၾကားမႈေနရာမ်ား ႏွင့္ အားကစားအေဆာက္အဦးမ်ားအျဖစ္ ေဘာလံုးကြင္းတစ္ခု ႏွင့္ ၂၅ မီတာက်ယ္ဝန္းေသာ ေရကူးကန္တစ္ခု တို႔ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

6 အေရအတြက္

ယခုလက္ရွိ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ မူၾကိဳ ၊ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္ေသာ မူၾကိဳတန္း မွ Year 8 အတန္းထိ အတန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္အတူတူ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ၎တို႔၏ အေဆာက္အဦးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပိဳင္ပြဲ၊ ျပပြဲ၊ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္လည္း ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ အနီးအနားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသာမက အျခားေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားပါ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္  ေက်ာင္းအၾကိဳအပို႔ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။