ေက်ာင္းအေမြအႏွစ္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း

Dulwich College Yangon ပန္းလိႈင္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College International (DCI) မိသားစုသို႔ စတင္ခ်ိတ္ဆက္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းကို ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၆၁၉ တြင္ အခိုင္အမာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Dulwich College ၏ အတြဲအဖက္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တစ္ခုကို တြန္းအားေပးရန္ ႏွင့္ မတူညီကြဲျပားမႈကို လက္ခံေသာ၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို  တန္ဖိုးထားေသာ ၊ ပညာသင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ ျမင့္မားေသာ  အသိုင္းအဝန္းတစ္ခု ကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အတြက္ ကြန္ယက္ထဲတြင္ တည္ရွိေသာ အျခားေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ အသင္းစနစ္မ်ား

Dulwich College Yangon ၾကယ္စင္အိမ္ရာတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ားကို ခုိင္မာေအာင္ ထားရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အတန္းတြင္းေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ မ်ား ႏွင့္ နည္းျပဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈတြင္သာ တာဝန္ယူရသည္မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ပါ တာဝန္ယူကာ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ လ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းတြင္ အတန္းစံု အသက္အရြယ္စံု ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႔ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးအတိုင္းဖြဲ႔စည္းကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏  အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္၍ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအသင္းအဖြဲ ့စနစ္သည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈဖြဲ႔စည္းပံု ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘဝတြင္ အေျပာင္းအလဲ အေတာ္သင့္ကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ၾကရသည္။ သူတို႔၏ မိဘမ်ား တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔သည္လည္း ေနရာအသစ္တစ္ခုေရာက္တိုင္း သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ား၊ မတူညီေသာယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ား ႏွင့္ မတူညီေသာ ေက်ာင္း၏ နည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ အသားက်ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားၾကရသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္လ်က္ သူတို႔လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္  Dulwich အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

အသင္းအဖြဲ ့စနစ္သည္  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပ အမွတ္တရအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္ယူခံစားႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ  အသင္းအဖြဲ ့မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာရပ္ကို သင္ၾကားႏိုင္ျခင္းသာမက အျခားေသာ အသက္အရြယ္၊ အတန္းမတူေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္း ၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း ၊ အားကစားအသစ္တစ္ခုကို စတင္ကစားျခင္း  ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ ့အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပိဳင္ပြဲပံုစံမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ တာဝန္ယူရပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ ့မ်ား

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သူတို႔သင္ၾကားေနထိုင္ရမည့္ ေနရာအျဖစ္ အသင္းအဖြဲ ့(၄) ခုထဲမွ သင့္ေတာ္ရာ အသင္းအဖြဲ ့ (၁) ခုတြင္ ေနရာခ်ထားေပးပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားကို စိတ္ခြန္အားျဖစ္ဖြယ္ ေလးစားထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ နာမည္ကို ယူ၍ အမည္ေပးထားပါသည္။ ထိုသူတို႔မွာ အေနာ္ရထာမင္းေစာ၊ Marie Curie ၊ Amy Johnson ႏွင့္ Ernest Shackleton တို႔ျဖစ္သည္။

  • အေနာ္ရထာ
  •       အေနာ္ရထာမင္းေစာ (၁၀၁၄-၁၀၇၇) ။ အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ အယူမွားသူမ်ားထံမွ   နယ္ေျမကိုမ်ားကို ျပန္လည္ရယူကာ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစုစည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဘုရင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သစ္ကို တီထြင္ခဲ့သလို တုိင္းျပည္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဖခင္တစ္ဦး အျဖစ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို တည္ရွိေစခဲ့ကာ ႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အထင္ရွားဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပတစ္ဦး အျဖစ္ထင္ရွားခဲ့သည္။
  • Curie
  •        Marie Curie (၁၈၆၇-၁၉၃၄)။ Marie Curie သည္ ႏိုဘယ္ဆု ကို ပထမဆံုး ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္သာမက ႏုိဘယ္ဆုကို ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္တြင္ သူမ သည္ ရူပေဗဒ ဆုကို သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Pierre ႏွင့္အတူ ရရွိခဲ့ျပီး ၁၉၁၁ တြင္ ဓာတုေဗဒ ဆု ကို ရရွိခဲ့သည္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံ ဝါေဆာျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာသူမသည္ သူမ၏ တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ၊ သိပၸံဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈသမိုင္းေၾကာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ သူမ၏ ေရဒီယိုသတၱိဆိုင္ရာ သုေတသန ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသုိ႔ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။
  • Johnson
  •         Amy Johnson (၁၉၀၃-၁၉၄၁)။ Amy Johnson သည္ ရဲရင့္ေသာ ျဗိတိန္ေလယာဥ္အမႈထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ျဗိတိန္မွ ၾသစေတးလ် သို႔ ခရီးစဥ္ကို တစ္ဦးတည္းပ်ံသန္းခဲ့ေသာ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးေလယာဥ္မႈးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေလယာဥ္မႈးသက္တမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ခရီးစဥ္မ်ားစြာကို ပ်ံသန္းခဲ့ျပီး ဒုတိယကမာ​ၻစစ္အတြင္း ေတာ္ဝင္ေလေၾကာင္းတပ္ကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရေသာ ျဗိတိန္ေလေၾကာင္းအကူတပ္မွ ပထမဆံုးအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။
  • Shackleton
  •          Ernest Shackleton (၁၈၇၄-၁၉၂၂)။ Sir Ernest Henry Shackleton ကို အိုင္ယာလန္နိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားခဲ့ျပီး Dulwich College မွ ဘြဲ႔ရတစ္ဦးျဖစ္ကာ ၂၀ ရာစု၏ အၾကီးက်ယ္ဆံုး စူးစမ္းရွာေဖြေလ့လာသူအျဖစ္ အမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ ထူးကဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဇြဲလံု႔လဝီရီ တို႔ေၾကာင့္ နာမည္ၾကီးခဲ့သူ Shackleton သည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ အႏၱာတိက သို႔ ဦးေဆာင္ကာ သြားေရာက္စူးစမ္းရင္း ရာသီဥတု ဆိုးဝါးမႈေၾကာင့္ သူတို႔အဖြဲ႔၏ ေလွသည္ ေရခဲျပင္ထဲတြင္ ပိတ္မိေနခဲ့သည္။ Shackleton သည္ သူ၏အဖြဲ႔သားမ်ားအား အကာအကြယ္ယူ ေနထိုင္ေစျပီးေနာက္ ေလွအေသးစား တစ္စီးကို (အဆိုပါေလွကို ယခုအခါ Dulwich College လန္ဒန္တြင္ျပသထားသည္) ယူေဆာင္ကာ တစ္ဦးတည္း အကူအညီရွာရန္ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူျပန္လာခဲ့ျပီး သူ၏ အဖြဲ႔သားအားလံုးကို ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမွ ကူညီႏိုင္ခဲ့ျပီး အဖြဲ႕သားအားလံုး အသက္ခ်မ္းသာရာ ရခဲ့သည္။

ေက်ာင္းဝတ္စံု

Reception မွ Year 11 ထိေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူအားလံုး တူညီစြာ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းဝတ္စံုသည္ ညီညြတ္ျခင္းကို ရည္ရြယ္သည္သာမက ေရရွည္တည္ရွိခဲ့ေသာ စတင္တည္ေထာင္ေသာ ေက်ာင္း၏ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာကို ထင္ဟပ္ေစျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္း၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ တစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာ ဝတ္ဆင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။