ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ဝန္ထမ္းမ်ား

  • ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ ေက်ာင္းအေၾကာင္း

    ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းအား ဦးေဆာင္စီမံေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ၾကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားမ်ားကို ေအာက္တြင္ ဖတ္ရႈပါ။
  • ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား

    ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အသိဥာဏ္က်ယ္ျပန့္လာေစခဲ့ျပီး ယံုၾကည္စိတ္မ်ားပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ကာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းနွင့္သိလိုစိတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ေသာ ဆရာဆရာမမ်ား
  • Friends of Dulwich

    Friends of Dulwich (FOD) သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူတိုင္းသည္ FOD အဖြဲ ့ဝင္မ်ားျဖစ္ကာ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။