ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား

‘မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား’ သည္ Dulwich College International အတြက္ လမ္းညႊန္မႈအေတြးအေခၚတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ၎တို႔ တက္ေရာက္ေနေသာက်ာင္းမ်ားမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္သာမက အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၊ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ Dulwich ကြန္ယက္အတြင္းရွိေက်ာင္းမ်ားအထိပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဆက္သြယ္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား ကြန္ယက္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုကြန္ယက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အင္အားအေကာင္းဆံုး လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးသည္ Dulwich မိသားစုဝင္ျဖစ္သည္ဟု အျမဲတမ္းခံစားမိေစလိုသည္။ Worldwise Alumni သည္ Dulwich College International သို႔မဟုတ္ Dehong ေက်ာင္းမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး secondary ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ေနျခင္း မရွိေတာ့ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တရားဝင္ Worldwise Alumni ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပလက္ေဖာင္းတြင္ ေန႔စဥ္ သတင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္အတြက္ ပါဝင္ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ Toronto၊ လန္ဒန္၊ အမ္စတာဒမ္၊ ရွန္ဟိုင္း၊ ဆုိးလ္ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အစရွိေသာေနရာတို႔တြင္ ပံုမွန္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားသည္လည္း လန္ဒန္ရွိ Dulwich College မွ Old Alleynians ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားကြန္ယက္ႏွင့္လည္း ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးပါသည္။

အကယ္၍ မိမိသည္ Dulwich College ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ပါက ေအာက္ပါလင့္ခ့္ကိုႏွိပ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပလက္ေဖာင္းတြင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ။ အကယ္၍ မိမိည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလိုေသာ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အသိေပးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ အားလံုးႏွင့္အတူ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္လုိပါသည္။ Worldwise Alumni Network ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သတ္၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ feedback.ioa@indulwich.com ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Sebastian

Rhode Island School of Design
Dulwich College Shanghai Pudong
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Rosen

University of Toronto
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Pallas

University College London
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Ivy

University of Oxford
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Calvados

University of Oxford
Dulwich International High School Suzhou
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Brandon

University of Warwick
Dulwich International High School Suzhou
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Jack

Imperial College London
Dulwich International High School Zhuhai
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Seth

The University of California, Berkeley
Dulwich International High School Suzhou
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္