ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းမ်ား

ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း image
ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး ေခတ္သစ္၏ ေရွ႕ေျပးေက်ာင္းျဖစ္ေသာ Dulwich College Yangon မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္။  က်ယ္၀န္းေသာ ျမက္ခင္းျပင္အသီးသီးေပၚတြင္ တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိေသာ လက္ရွိ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္း၀င္းႏွင့္   ၾကယ္စင္ျမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာေက်ာင္း၀င္းသစ္တို႔သည္ ရန္ကုန္အား ကမၻာ့အဆင့္မီပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝသူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ ေက်ာင္း၀င္းမ်ားအတြင္း၌ စာသင္သားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ သင္ေထာက္ကူ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ကမာၻ႕အဆင့္မီသင္ရိုးႏွင့္ ဘက္စံုသင္ၾကားမႈကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္   အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသားသင္ရိုးကို သင္ၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္လည္း ပညာေရးအစီအစဥ္ကို ၿပီးျပည့္စံု ေအာင္ျမင္ေစပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္ရုိးျပင္ပ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ရွိရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အႏုပညာဆုိင္ရာ၊  အားကစားႏွင့္  ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ရွိေက်ာင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအပါအဝင္ Dulwich College International မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ရိုးရွင္းေသာ ခံယူခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဦးထိပ္ထားေရးပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ အဘက္ဘက္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အစဥ္အျမဲ အထူးဂရုျပဳလ်က္ရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္လည္း ဤအခ်က္ကို အေလးေပး အသင့္ရွိေနတတ္ေသာ ဘက္စံုထူးခြ်န္သည့္လူငယ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရးကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္စြာျဖင့္ သတိထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စိတ္အားထက္သန္ျပီး ဥာဏ္အျမင္ရွိကာ မိမိတို႔ေရွ႕ရွိ အခြင့္အေရးကိုရယူႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိပညာဖြ႔႔ံျဖိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေပၚ ညီတူညီမွ် အာရုံစုိက္ထားျပီး ယင္းတို႔ထူးခြ်န္မႈမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိေစရန္္ အားေပးျခင္းျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝါရင့္ပညာေရး အၾကံေပး အေတြ႔အၾကံဳကို အသံုးျပဳျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚရန္ႏွင့္ သင္ယူရန္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon ေက်ာင္းရွိ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို မွ်ေဝရန္ ေက်ာင္းမွ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အနာဂါတ္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား အစဥ္အျမဲ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္း၀င္းႏွစ္ေက်ာင္းလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ကြ်ႏု္ပ္အားျဖစ္ေစ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕အားျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္

Daryl Orchard

Headmaster

Dulwich College Yangon, Star City campus

ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း image
ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College Yangon ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းမွ လိႈက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး အဘက္ဘက္မွ တိုးတက္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစဥ္အလာ ႏွင့္ သူမတူေသာ ပညာေရးကို အပ္ႏွင္းႏိုင္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ ပထမဦးစားေပးကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ  က်န္းမာၾကံ့ံခိုင္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာသင္ယူျခင္း၊ အားကစားႏွင့္ ကိုုယ္ကာယတက္ၾကြလႈပ္ရွားျခင္း ႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆျခင္းတို႔၏ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၂၁ ရာစု၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ျပင္ဆင္ေပးမည့္ သင္ရိုးႏွင့္ ပညာေရးပံုစံကိုု သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ေလာကႀကီးကို သိျမင္လာေစရန္ ျခံဳငံုသံုးသပ္ထားသည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ သင္ၾကားမႈပံုစံ သင္ရိုးကို စီစဥ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ တစ္သက္တာ သင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ႏို္င္ရန္ အားေပးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမာၻေပၚတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သင္ၾကားမႈပံုစံသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ရိုးရွင္းေသာ ခံယူခ်က္တစ္ရပ္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အဓိကထား ဦးစားေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျပင္ပေလာကတြင္ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အစဥ္အျမဲ တုိးတက္မႈရရွိရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ Dulwich ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္၏ မိသားစုဝင္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္ၾကားမႈကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္သာမက ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား သည္ ကြန္ရက္အတြင္း အေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ဆိုင္ရာ၊ အားကစားဆုိင္ရာ ႏွင့္ တီထြင္ၾကံဆျခင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon ေက်ာင္းအား လာေရာက္ကာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါရန္ အစဥ္အျမဲ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္း၀င္းႏွစ္ေက်ာင္းလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သိလိုသည္မ်ားရွိပါက  ကြ်ႏု္ပ္အားျဖစ္ေစ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕အားျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ခင္မင္စြာျဖင့္

Luke Chaeter

Head of School

Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus