ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား

ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း image
ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

သမိုင္းဝင္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ Dulwich ၏ ထူးခၽြန္ေသာ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလွအပႏွင့္ Dulwich College International (DCI) မိသားစုေက်ာင္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအတြင္း၌ တည္ရွိေနေသာ Dulwich College Yangon မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားအတြက္ ဆုရ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ ကြင္းျပင္မ်ား၊ ႀကီးမားေသာ အားကစားႏွင့္ အႏုပညာ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လႈံ႕ေဆာ္လ်က္ရွိၿပီး Pun Hlaing ႏွင့္ Star City တို႔ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ တိုးတက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ကေလးတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား တစ္ဦးခ်င္းစီ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ ပညာေရး ေအာင္ျမင္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေတြးအေခၚမ်ားအစရွိသည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Dulwich College Yangon သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်င္းတြင္ တစ္ကိုယ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရန္ကုန္အသိုင္းအဝုိင္းအေပၚ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ျခားနားမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ထူးျခားေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ငယ္ရြယ္ေသာႏွစ္မ်ားအတြက္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းအေျခခံထားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ senior school အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင္ျမင့္ ထူးခၽြန္ေသာ IGCSEs ႏွင့္ IB Diploma Program မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေတြ႕အၾကံဳရေစရန္ အႏုပညာ၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ျပည့္စံုေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အစီအစဥ္ႏွင့္တြဲ႕ဖက္၍ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္ - ရန္ကုန္ႏွင့္ Dulwich College International မိသားစုေက်ာင္းမ်ား အားလံုးတြင္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္သည္ လွပၿပီး စိမ္းလန္းေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းၾကြယ္ဝေသာ ေႏြးေထြစြာႀကိဳဆိုေသာ လူမ်ားလည္းရွိေသာ ငယ္ရြယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူထုအသိုင္းအဝုိင္းအား Magic Bus ၊ Victory House ၊ Step-in Step up ႏွင့္ အျခားအရာမ်ား အစရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ သနားၾကင္နာမႈ ဘာသာစြမ္းရည္၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတို႔ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏုိင္ၾကသည္။

Dulwich College Yangon သည္ တိုးတက္ႀကီးထြားလာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထူးျခားေသာ DCI ပူးေပါင္းမႈမွတစ္ဆင့္ ကမာၻ႕အဆင့္မွီသင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ အျခားေသာ Dulwich ေက်ာင္းမ်ားမွလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တရုတ္၊ ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ လန္ဒန္ႏွင့္ ကမာၻတစ္လႊားရွိ ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္Dulwich College Yangon သည္ မတူကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစု၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ ‘အုပ္ထိန္းမႈ’ စနစ္မ်ားကို ျခံဳငံုေပးၿပီး ႏုိင္ငံသား ၄၀ ေက်ာ္မွ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ေဒသခံကေလးမ်ား ပါဝင္ေသာ တက္ၾကြေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရကို ရန္ကုန္တြင္ သင္ၾကားေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထူးျခားေသာ ေဘာ္ဒါေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေန႔စဥ္ေက်ာင္းတက္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ အာရွတြင္ ထူးျခားေသာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခုျပဳလုပ္ထားေပးၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Dulwich College Yangon တြင္ ထူးျခားေသာ ေနရာတစ္ေနရာရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ နည္းပါးေသာ စာသင္ခန္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆုရအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ စိမ္းလန္းသည့္ေနရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အတြက္ ထူးျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဝက္ဘ္ဆုိက္မွတစ္ဆင့္ ဤေနရာတြင္ျဖတ္သန္းႏုိင္ေသာဘဝကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာၾကည့္ရႈ႕ရင္း အထူးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ၊ သိလိုစိတ္ျပင္းျပေသာ၊ ဂရုစိုက္တတ္ေသာ ေက်ာင္းေသားေက်ာင္းသူမ်ားထံမွ ၾကားသိခြင့္ရရွိမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာလိပ္အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာလိုပါက ကၽြႏ္ုပ္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရးအသင္းအား ဆက္သြယ္ရန္ မတြန္႔ဆုတ္ပါႏွင့္။

ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားစြာျဖင့္

Mr David Massiah

Headmaster

Dulwich College Yangon

ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း image
ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College Yangon ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစဥ္အလာႏွင့္ သူမတူေသာ ပညာေရးကို အပ္ႏွင္းႏိုင္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ website သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တည္ေဆာက္ေနေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ထိုးထြင္းျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ ခိုင္မာေသာ ပညာေရးအေျခခံႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားရွိေသာ ထိပ္တန္းၿဗိတိန္သင္ရိုးအား အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး Dulwich College International ၏ မိသားစုဝင္အေနျဖင့္ ကမာၻအဝွမ္းရွိ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားအနက္တြင္လည္း ထိပ္တန္းေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္၏အသင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အလားအလာအတြက္ ကန္႔သက္ခ်က္မရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို အထူးဂရုစိုက္လ်က္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေသာ မ်ားျပားလွေသာ တြဲဖက္သင္ရိုးမ်ားလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ Dulwich College ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္သာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္၍ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္သာ ပဓာနျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္း၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေမးျမန္းေလ့လာသင္ၾကားေသာ သင္ရိုးသည္ UK National Curriculum 2014 ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိမႈေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ UK Early Years Foundation Stage နည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳ၍ Year 1 မွ စတင္၍ UK National Curriculum ကို ကိုးကားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမရွိေစရန္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ နည္းစနစ္က်စြာျပဳလုပ္ထားေသာ တြဲဖက္သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အားကစား၊ သိပၸံ၊ ေတးဂီတႏွင့္ အႏုပညာဘာသာရပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းသည္ ၎၏ ဂီတႏွင့္ ျပဇာတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ လူသိမ်ား၍ လူအမ်ား ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကပါသည္! ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕အလုိက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အားကစားစိတ္ဓာတ္တို႔အေပၚတြင္ အထူးအေလးထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ စြမ္းရည္တိုးတက္ေစႏုိင္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို တစ္သက္တာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံတကာသင္ရိုးႏွင့္အညီ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပညာေရးေနာက္ထပ္အဆင့္ထပ္ျမွင့္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ‘Graduate Worldwise’ ျဖစ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အာမခံႏိုင္ပါသည္။

Early Years, Junior School ႏွင့္ Senior School မ်ား ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုထဲတြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပို၍ ျမင့္မားေသာအဆင့္မ်ားအထိ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕စြာ ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻအဝွမ္းရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ ပညာေရးအၾကံေပးမ်ားထားရွိျခင္းေၾကာင့္ Dulwich ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တက္ရန္ စီစဥ္ခ်ိန္တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၿဗိတိန္၏ ထိပ္တန္းပညာေရးအေျခခံစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူမိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတန္းၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိသည့္အတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခြင့္အလမ္းၾကံဳသည့္အခါတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုမ်ား၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထား ဂုဏ္ျပဳဆင္ႏႊဲပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းအား ဂုဏ္ယူေၾကာင္းႏွင့္ ေန႔တုိင္းေက်ာင္းလာရျခင္းကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳမူေနထုိင္ရင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အာရံုစူးစိုက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔အား Dulwich College Yangon, ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ မိဘမ်ားမွ ၎တို႔သည္ ‘The Dulwich family’ ၏ မိသားစုဝင္ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရသည္ဟုလည္း ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတူတူပူးေပါင္း၍ ကေလးမ်ား၏ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွေသာ အနာဂတ္တည္ေဆာက္ရန္ အာမခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

ဤ website သည္ Dulwich College ပန္းလႈိင္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာျမင္ေတြ႕ခြင့္ရႏုိင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕ရန္ အားေပးမႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အားလံုးႏွင့္ မၾကာမီေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

 

Graham Horton

Head of Campus

Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus