ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား

ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း image
ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး ေခတ္သစ္၏ ေရွ႕ေျပးေက်ာင္းျဖစ္ေသာ Dulwich College Yangon မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ က်ယ္ဝန္းေသာ ျမက္ခင္းျပင္အသီးသီးေပၚတြင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ေသာ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ ကမာၻအဆင့္မီပညာေရးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားအတြင္း၌ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ ကမာၻ႕အဆင့္မီသင္ရိုးႏွင့္ ဘက္စံုသင္ၾကားမႈကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ ပညာေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာ္ငးသားေက်ာင္းသူမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားေသာ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသားသင္ရိုးကို အေျခခံ၍ ပညာေရးအစီအစဥ္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျမင္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သင္ရိုးျပင္ပ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အႏုပညာဆိုင္ရာ၊ အားကစားဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔ အခ်င္းခ်င္းအပါအဝင္ Dulwich College International မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ကိုပါ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရိုးရွင္းေသာ ခံယူခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အဘက္ဘက္တြင္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အစဥ္အျမဲ အထူးဂရုျပဳလ်က္ရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္လည္း ဤအခ်က္ကို အေလးေပး သတိထားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈရွိ၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ မိမိတို႔ေရွ႕တြင္ရွိေသာ အခြင့္အေရးကို ရယူႏုိင္ေသာ ဘက္စံုထူးခၽြန္သည့္ လူငယ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အေပၚ ညီတူညီမွ် အေလးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေလ့လာသင္ယူတတ္ေစရန္ ဝါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွ မတူညီေသာ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ မိဘမ်ားႏွင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို မွ်ေဝလိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ေက်ာင္းလံုးႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ကၽြႏု္ပ္အားျဖစ္ေစ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕အားျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္ႏုိင္ပါသည္။

ေႏြးေထြးစြာျဖင့္

 

Daryl Orchard

Headmaster

Dulwich College Yangon, Star City campus

ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း image
ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College Yangon ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစဥ္အလာႏွင့္ သူမတူေသာ ပညာေရးကို အပ္ႏွင္းႏိုင္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ website သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တည္ေဆာက္ေနေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအား ထိုးထြင္းျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ ခိုင္မာေသာ ပညာေရးအေျခခံႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားရွိေသာ ထိပ္တန္းၿဗိတိန္သင္ရိုးအား အသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး Dulwich College International ၏ မိသားစုဝင္အေနျဖင့္ ကမာၻအဝွမ္းရွိ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားအနက္တြင္လည္း ထိပ္တန္းေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္၏အသင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အလားအလာအတြက္ ကန္႔သက္ခ်က္မရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို အထူးဂရုစိုက္လ်က္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေသာ မ်ားျပားလွေသာ တြဲဖက္သင္ရိုးမ်ားလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ Dulwich College ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္သာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္၍ လုပ္ေဆာင္မႈတိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္သာ ပဓာနျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္း၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေမးျမန္းေလ့လာသင္ၾကားေသာ သင္ရိုးသည္ UK National Curriculum 2014 ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိမႈေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ UK Early Years Foundation Stage နည္းဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳ၍ Year 1 မွ စတင္၍ UK National Curriculum ကို ကိုးကားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမရွိေစရန္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္အတူ နည္းစနစ္က်စြာျပဳလုပ္ထားေသာ တြဲဖက္သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အားကစား၊ သိပၸံ၊ ေတးဂီတႏွင့္ အႏုပညာဘာသာရပ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းသည္ ၎၏ ဂီတႏွင့္ ျပဇာတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ လူသိမ်ား၍ လူအမ်ား ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကပါသည္! ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းေလးစားမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႕အလုိက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အားကစားစိတ္ဓာတ္တို႔အေပၚတြင္ အထူးအေလးထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ စြမ္းရည္တိုးတက္ေစႏုိင္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို တစ္သက္တာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေနေစရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏုိင္ငံတကာသင္ရိုးႏွင့္အညီ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပညာေရးေနာက္ထပ္အဆင့္ထပ္ျမွင့္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ‘Graduate Worldwise’ ျဖစ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းကို အာမခံႏိုင္ပါသည္။

Early Years, Junior School ႏွင့္ Senior School မ်ား ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုထဲတြင္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပို၍ ျမင့္မားေသာအဆင့္မ်ားအထိ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕စြာ ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻအဝွမ္းရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အရည္အခ်င္းျမင့္မားေသာ ပညာေရးအၾကံေပးမ်ားထားရွိျခင္းေၾကာင့္ Dulwich ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တက္ရန္ စီစဥ္ခ်ိန္တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၿဗိတိန္၏ ထိပ္တန္းပညာေရးအေျခခံစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူမိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတန္းၾကြယ္ဝေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိသည့္အတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခြင့္အလမ္းၾကံဳသည့္အခါတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုမ်ား၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထား ဂုဏ္ျပဳဆင္ႏႊဲပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေက်ာင္းအား ဂုဏ္ယူေၾကာင္းႏွင့္ ေန႔တုိင္းေက်ာင္းလာရျခင္းကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳမူေနထုိင္ရင္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အာရံုစူးစိုက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိဘမ်ားသည္ ၎တို႔အား Dulwich College Yangon, ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ မိဘမ်ားမွ ၎တို႔သည္ ‘The Dulwich family’ ၏ မိသားစုဝင္ျဖစ္သည္ဟု ခံစားရသည္ဟုလည္း ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတူတူပူးေပါင္း၍ ကေလးမ်ား၏ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွေသာ အနာဂတ္တည္ေဆာက္ရန္ အာမခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

ဤ website သည္ Dulwich College ပန္းလႈိင္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာျမင္ေတြ႕ခြင့္ရႏုိင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕ရန္ အားေပးမႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အားလံုးႏွင့္ မၾကာမီေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

 

Graham Horton

Head of Campus

Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus