ေနာက္သို႔
Anne Hegarty photo

Anne Hegarty

Foundation 1 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Anne သည္ Open Universityမွ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႔ၾကိဳ ရရွိျပီးေနာက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ Roehampton Universityမွ PGCEလက္မွတ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ PGCE ရရွိျပီးေနာက္ သူမသည္ Whitechapel ရွိ မူၾကိဳတန္းတြင္ သင္ၾကားခဲ့ျပီး အငယ္တန္းကေလးမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ အလြန္စိတ္အားထက္သန္မႈရွိပါသည္။ သူမသည္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္္ျခင္း ၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။


Previous 2/31 Next