ေနာက္သို႔
Anne Hegarty photo

Anne Hegarty

Foundation 1 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Anne သည္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ႀကိဳဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Roehampton University မွ PGCE လက္မွတ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ သင္ၾကားေရးတြင္ စတင္မလုပ္ကိုင္မီတြင္ Anne သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းပိုင္း၌ ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ Anne သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳခင္တြင္ လန္ဒန္၌ Reception ဆရာမအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ Anne သည္ Early Years ပညာေရးႏွင့္ ျပင္ပေလ့လာမႈတို႔ကို အလြန္စိတ္အားထက္သန္မႈရွိပါသည္။ သူမသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရသည္ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 7/47 Next