ေနာက္သို႔
Audrey Liu photo

Audrey Liu

Mandarin Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Audreyသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒဂံုတကၠသိုလ္မွ  ဝိဇၨာဘြဲ႕ ကို ဒႆနိကဘာသာရပ္အထူးျပဳျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ တရုတ္ဘာသာစကားကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အထိ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သူမ၏ ဒုတိယေျမာက္ဘြဲ႔အျဖစ္ တရုတ္ျပည္ရွိ Jinan University မွ တရုတ္စာသင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ Guangzhou ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာသင္ယူေနစဥ္ကာလအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ Root-seeking Summer Camp တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ၄ႏွစ္တာ လုပ္အားေပးခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ Dulwich College Yangon တြင္ တရုတ္စာ ဆရာမအျဖစ္ စတင္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။


Previous
3/33
Next