ေနာက္သို႔
Christopher Perkins photo

Christopher Perkins

Year 3 Class Teacher and Leader of Learning, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Christopherသည္ မူလတန္းအဆင့္ စာသင္ၾကားမႈ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွစ္(၂၀) ရွိျပီး Year 1 မွ Year 6အထိ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သူ၏ စာသင္ၾကားမႈသင္တန္းကို Australia တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သူ၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာရပ္ကို ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ လန္ဒန္တစ္ျမိဳ႕လံုးရွိ ျမိဳ႕တြင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သီးျခား လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ ေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေက်ာင္း၏ အၾကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မႈအသင္းဝင္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ယခင္ေက်ာင္းတြင္ သခၤ်ာဘာသာရပ္ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ အကဲျဖတ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ Christopherသည္ သူ၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးသြားျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 5/31 Next