ေနာက္သို႔
Craig Holmes photo

Craig Holmes

English Teacher & Year 7 Tutor, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

ေတာင္အာဖရိကဇာတိျဖစ္ေသာ Craig Holmesသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၄ႏွစ္ၾကာ စာသင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ Craigသည္ Year 7 ကို အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးဖူးျပီး Cambridge တကၠသိုလ္ ၏ GCSEႏွင့္ IGCSE စာေမးပြဲအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အေတြ႕အၾကံဳ ရွိသည့္ အျပင္ ‘A’ levels မွ Years 12 ႏွင့္ 13 ကို သင္ၾကားေပးဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ Craigသည္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္းက်င္သည့္အျပင္ ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိသူ ပါရမီရွင္မ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ယခင္ေက်ာင္း၏ သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္ယူမႈအသင္း၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ Craig သည္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အားကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ စာသင္ခန္းျပင္ပ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ လည္း ထက္ထက္သန္သန္ ပါဝင္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။


Previous 6/31 Next