ေနာက္သို႔
Daniel Sinnot photo

Daniel Sinnot

Mathematics Teacher & Year 8 Tutor, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Daniel သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Liverpool မွျဖစ္ျပီး Dulwich College ရန္ကုန္ ၌ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ Danielသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ Liverpool ရွိ John Moores University မွ ပညာေရးဝိဇၨာဘြဲ႕ကို သခၤ်ာေမဂ်ာအထူးျပဳျဖင့္ ရရွိထားပါသည္။ Daniel သည္ Liverpool ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ၆ႏွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး Years 7-11 ကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ Daniel သည္ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝန္းရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Daniel ၏ ဝါသနာမ်ားမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္တန္းမွ ေဂါက္ရိုက္ ကစားျခင္း၊ အားကစားရံုသို႔သြားျခင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ နပန္းကစားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။


Previous 7/31 Next