ေနာက္သို႔
Danielle Devanny photo

Danielle Devanny

Toddler Class Teacher, Early Year Coordinator, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Danielle သည္ West Yorkshire မွျဖစ္ၿပီး Margaret McMillians, Bradford University မွ မူလတန္းပညာေရးဝိဇၨာဘြဲ႕အား အႏုပညာပိုင္းအထူးျပဳျဖင့္ ရရွိထားပါသည္။ Danielle သည္ အဂၤလန္တြင္ စာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္ရွိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းတြင္လည္း အငယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အီတလီတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အငယ္တန္းပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ Reggio Emilio ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ကိုင္ရိုရွိ ေခတ္ေပၚအဂၤလိပ္ေက်ာင္းတြင္က်င္းပေသာ အငယ္တန္းပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်သူမ်ားသင္တန္းအစရွိေသာ အတတ္ပညာဆုိင္ရာတြင္ ထပ္မံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ Danielle သည္ Dulwich College Yangon တြင္ အငယ္တန္း ပူးတြဲသင္ၾကားသူအျဖစ္ ဆက္လက္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကမာၻေပၚရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလာျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ သူမဝါသနာပါသည့္ အႏုပညာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 12/47 Next