ေနာက္သို႔
Danielle Devanny photo

Danielle Devanny

Toddler Teacher & EYFS Coordinator, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Danielleသည္ West Yorkshire မွျဖစ္ျပီး Margaret McMillians, Bradford University မွ ပညာေရးဝိဇၨာဘြဲ႕ကို မူလတန္းပညာေရး အထူးျပဳျဖင့့္ ရရွိထားပါသည္။ Danielleသည္ အဂၤလန္တြင္ စာသင္ၾကားခ့ဲျပီး အီဂ်စ္ရွိ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အီတလီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Reggio Emilio  ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံ အငယ္တန္းပညာသင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ကိုင္ရိုရွိ ေခတ္ေပၚအဂၤလိပ္ေခတ္ေပၚေက်ာင္းတြင္ က်င္းပေသာ အငယ္တန္းပညာသင္ၾကးေရးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်သူမ်ား သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာတြင္ ထပ္မံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္။ Danielleသည္ Dulwichေကာလိပ္ ရန္ကုန္တြင္ ပူးတြဲသင္ၾကားသူအျဖစ္ မူလတန္းမ်ားကို ဆက္လက္ သင္ၾကား သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေနရာမ်ားသို႔ ခရီးသြားျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ သူ႔ဝါသနာပါသည့္ အႏုပညာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေလ့ရွိပါသည္။


Previous 8/31 Next