ေနာက္သို႔
Dr Shaun Baker photo

Dr Shaun Baker

Science Teacher and Year 9 Tutor, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Dr Shaun Bakerသည္ Bahrain ေဒသရွိ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ St. Christopher’s School မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ သဒၵါေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၂ႏွစ္တာ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ျပီး ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားျဖစ္ေသာ IGCSE ႏွင့္ IB အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ အတန္းမ်ား အပါအဝင္  Year 7 မွ Year 13 အထိအတန္းမ်ားကို  သင္ၾကားေပးခဲ့ရာတြင္  ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Years 7,8 ႏွင့္ 10 တို႔ကိုလည္း သခၤ်ာဘာသာ သင္ၾကားေပးပါသည္။ Shaunသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းရွိ EAL ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ သူ၏ဇနီး Samantha ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ဝါသနာမ်ားမွာ  ေရငုပ္ျခင္း၊ ကယပ္ေလွေလွာ္ျခင္း ႏွင့္ စက္ဘီးစီးျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။


Previous 10/31 Next