ေနာက္သို႔
Elizabeth Thomas photo

Elizabeth Thomas

Year 1 and Year 2 Class Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Elizabeth သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Early Years ဌာနတြင္ သင္ၾကားပါသည္။ သူမသည္ Star City ေက်ာင္းဝင္း၏ Year 1 ႏွင့္ 2 ဆရာမျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မပူးေပါင္းခင္တြင္ မြန္ဂိုလီးယား၌ မူလတန္းဆရာမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University of Reading မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး Nottingham Trent University ၏ မူလတန္းပညာေရးမွ PGCE ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ Elizabeth သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိခဲ့ၿပီး စပိန္၌လည္း EAL ဆရာမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ KS1 ႏွင့္ KS2 အသက္အရြယ္ရွိ ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ Elizabeth သည္ တြဲဖက္သင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေယာဂက်င့္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္းမင္းတို႔အား သင္ၾကားေပးရသည္ကိုလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္။ သူမသည္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 14/47 Next