ေနာက္သို႔
Gem Patricio photo

Gem Patricio

Year 2 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Gem Patricio သည္ ၿဗိတိန္မွ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာမူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ကာတာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ DCY တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ University of Sunderland မွ International Post Graduate Certificate in Education (PGCE) ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ Gen သည္ မနီလာရွိ De La Salle University မွ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး TEFL လက္မွတ္ကို ကာတာႏုိင္ငံမွ ရရွိကာ Cambridge အသိအမွတ္ျပဳ CELTA လက္မွတ္ Level 5 အဆင့္အား အဂၤလန္ႏုိင္ငံ မန္ခ်က္စတာျပည္နယ္မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ယခုႏွစ္တြင္ International Education ကို မဟာတန္းစတင္တက္ေရာက္ေနပါသည္။ Gem သည္ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိပညာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြန္ပ်ဴတာ သံုးစြဲျခင္း၊ မိတ္ကပ္လိမ္းခ်ယ္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ကခုန္ျခင္းတို႔ကို သေဘာက်သူျဖစ္ပါသည္။


Previous 16/47 Next