ေနာက္သို႔
Gem Patricio photo

Gem Patricio

EAL Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Gem Patricioသည္ ကာတာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ကာတာတြင္ ေမြးဖြားၾကီးျပင္းခဲ့ျပီး  ၁၁ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ Gem သည္ De La Salle University Manila မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ျပီး TEFL လက္မွတ္ကို ကာတာႏိုင္ငံမွရရွိကာ Level 5 အဆင့္ရွိ Cambridge အသိအမွတ္ျပဳ CELTA လက္မွတ္ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ မန္ခ်က္စတာျပည္နယ္မွ  ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမတြင္ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိပညာမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္သူျဖစ္ပါသည္။ Gem သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြန္ပ်ဳတာ သံုးစြဲျခင္း၊ မိတ္ကပ္လိမ္းခ်ယ္ျခင္း အႏုပညာ၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ကခုန္ျခင္းကို သေဘာက်သူျဖစ္ပါသည္။

 


Previous
14/33
Next