ေနာက္သို႔
Hnin Po Po photo

Hnin Po Po

Myanmar Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

ပိုပို္ သည္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ ရူပေဗဒဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ရရွိထားျပီး ေဒသခံေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ၆ႏွစ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာစာသင္ၾကားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစကားကို သင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ သူမသင္ၾကားေနစဥ္တြင္ သူမသည္ ျမန္မာဘာသာစကားကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းစြာေဖာ္ထုတ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။


Previous 15/31 Next