ေနာက္သို႔
Hnin Po Po photo

Hnin Po Po

Myanmar Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

ပိုပိုသည္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္မွ ရူပေဗဒဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး ေဒသခံေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဘာသာစကားသင္ၾကားေပးေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ၆ ႏွစ္ ရွိပါသည္။ သူမသည္ ျမန္မာစာသင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာစကားကို သင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစာေပကို သင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ သူမသည္ ျမန္မာစာႏွင့္ပတ္သတ္၍ သင္ၾကားရျခင္းကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္သည္။ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ စာဖတ္ျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။


Previous 21/47 Next