ေနာက္သို႔
Jem Eliscupidez photo

Jem Eliscupidez

Foundation 2 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Jem Eliscupidezသည္ Dulwich College ရန္ကုန္တြင္ Foundation 2 ဆရာမ အျဖစ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔မလာမီက Jemသည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ Dulwich College တြင္ ၅ႏွစ္တာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။ Jemသည္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ကို လူ႔အမႈအက်င့္ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာဘာသာရပ္ ႏွင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ပညာေရးအထူးျပဳျဖင့္ University of Philippines မွ ရရွိထားျပီး PGCE ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University of Sunderland မွ ရရွိထားပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ Jemသည္ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း၊ ဇာတ္ကားၾကည့္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းမ်ားကို ႏွစ္ျခိဳက္ပါသည္။


Previous 17/31 Next