ေနာက္သို႔
Kay Chaeter photo

Kay Chaeter

Year 2 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Kayသည္ Year 2 အတန္းဆရာမအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ေဝးလ္စ္ ျပည္နယ္ရွိ Brycethin မူလတန္းေက်ာင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Kayသည္ ပညာေရးဝိဇၨာဘြဲ႕ကို မူလတန္းပညာေရး အထူးျပဳျဖင့္ University of Wales (Newport) မွ ရရွိ ထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သူမသည္ မူလတန္းပညာေရး ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ Year 1-6 အရြယ္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ ယခင္ရာထူးတြင္ Kayသည္ သတင္းႏွင့္နည္းပညာကို ေက်ာင္း၏ တြဲဖက္သင္ၾကားသူျဖစ္ျပီး သူတို႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ သူမသည္ အားကစားလုပ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး ေဘာလံုးအသင္းႏွင့္ Netball အသင္းတြင္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ နည္းျပတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ Kayသည္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးအသစ္ျဖစ္ေသာ Mr Luke Chaeter ႏွင့္ လက္ထပ္ထားၿပီး သူတို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ၅ႏွစ္ႏွင့္ ၈ႏွစ္အရြယ္ရွိ သမီး(၂)ေယာက္ရွိပါသည္။


Previous
20/33
Next