ေနာက္သို႔
Laurie Stevenson photo

Laurie Stevenson

Year 4 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Laurie Stevenson သည္ စေကာ့တလန္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ျပီး သူမ၏ မူႀကိဳ ပညာေရး ဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ယူၿပီးေနာက္ DCY ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဆရာမ တစ္ေယာက္ျဖစ္မလာခင္က စိတ္ပညာဘာသာရပ္ကို ဦးစြာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ သူမသည္ သူမ၏ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အေကာင္းဆံုးသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ သူမ၏ စိတ္ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ကေလးမ်ားကို စာသင္ၾကားရာတြင္ ေရာစပ္အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။ Laurie သည္ စာသင္ၾကားရာတြင္ တမူထူူးျခားေသာ စြမ္းအင္မ်ားရွိၿပီး နည္းပညာကို ေပါင္းစပ္သင္ၾကားကာ သင္ခန္းစာမ်ားအားလံုးကို လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ အျမဲခ်ိတ္ဆက္ သင္ၾကားေပး ေလ့ရွိပါသည္။ Laurie သည္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အားကစားဝါသနာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဂါ့ဖ္ရိုက္ျခင္းကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ကစားႏိုင္ ပါသည္။


Previous
22/33
Next