ေနာက္သို႔
Rebecca Clear photo

Rebecca Clear

Librarian, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Rebecca သည္ Chartered စာၾကည့္တိုက္၏ စာၾကည့္တိုက္မွဴးျဖစ္ၿပီး မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိပါသည္။

သူမ၏ ပညာေရးဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေလ့လာမႈမ်ား ၂:၁ အား ဂုဏ္ထူးဝိဇၨာဘြဲ႕ (University of Nottingham) ၊ စာၾကည့္တုိက္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ (University of Sheffield) ႏွင့္ MCLIP (Chartered စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ပညာရွင္မ်ား - Cilip ၏ Chartered အဖြဲ႕ဝင္) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။


Previous 42/47 Next