ေနာက္သို႔
Lindsy Callen photo

Lindsy Callen

Year 1 Class Teacher and Y1/2 Coordinator, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Lindsy သည္ Dulwich College Beijing တြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာ ေအာင္ျမင္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး Dulwich College Yangon သို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ႏွစ္ခုလံုးကိုင္ေဆာင္ထားသည့္အေလ်ာက္ Lindsy သည္ Cornwall, အဂၤလန္ႏွင့္ တရုတ္တို႔တြင္ စာသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ မူႀကိဳေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ၉ ႏွစ္ရွိသည့္အေလ်ာက္ Lindsy သည္ မူႀကိဳပညာေရး Foundation Stage ႏွင့္ Key Stage One တို႔တြင္လည္း ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ Canterbury ရွိ University of Kent တြင္ လူမႈေရးမႏုႆေဗဒႏွင့္ လူမႈေရးဝါဒဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားခဲ့ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား အပိုဘာသာစကားအျဖစ္ေလ့လာေနေသာ ကေလးမ်ားအား သင္ၾကားေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေသာ Lindsy သည္ သူမ၏ ပညာေရးအား ဆက္လက္ျမွင့္တင္ရန္ University of Nottingham တြင္ TESOL (အျခားဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအား အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္း) ဘာသာရပ္အား အထူးျပဳ၍ မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ယခုအခါတြင္ ကေလး၏ မိခင္ဘာသာစကားအေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေရးသားလ်က္ရွိပါသည္။ Lindsy သည္ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ သူမအႀကိဳက္ဆံုးေနရာမွာ နယူးဇီလန္ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ နယူဇီလန္တြင္ ေနထိုင္စဥ္တြင္ Tongariro Crossing ဟုေခၚေသာ မီးေတာင္ေပၚတက္ခဲ့ၿပီး Milford Sound သို႔လည္း ၃ ရက္ၾကာ ေတာင္တက္ခရီးသြားခဲ့ပါသည္။ Lindsy သည္ DCY အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ရသည့္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားေနၿပီး ကမာၻအေၾကာင္းေလ့လာမႈအေပၚထားရွိေသာ သူမ၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကိုလည္း ကေလးမ်ားႏွင့္မွ်ေဝရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။


Previous 29/47 Next