ေနာက္သို႔
Martin Thompson photo

Martin Thompson

Year 1 Class Teacher and KS1 Coordinator, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Mr Martin Thompsonသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ Dearham မူလတန္းေက်ာင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသို႔ေျပာင္းေရြ႕လာျခင္းျဖစ္ၿပီး University of Chester မွ အားကစားႏွင့္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ သိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳ ၈ႏွစ္ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ မူလတန္းပညာေရးအတြက္ PGCEလက္မွတ္ကို Cumbria ဆရာအတတ္သင္ ေလ့က်င့္ေရးေကာလိပ္မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။ Martinသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားမႈရွိၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လက္ေတြ႕အသံုးသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ထူးခြ်န္ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ သူ၏ နယ္ပယ္အတြင္း အျခားေသာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိပါသည္။ သူသည္ အေမရိကအလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမ်ားရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သူသည္ ထူးခြ်န္ေသာအားကစားသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း၏ PE တြဲဖက္ဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။


Previous 23/31 Next