ေနာက္သို႔
Maxine Lee-Morath photo

Maxine Lee-Morath

Music Teacher and Creative Arts and Well Being Coordinator, Pun Hlaing Campus

က်ြနု္ပ္တို႔၏ ဂီတဆရာမမွာ Maxine Lee-Morath ျဖစ္ပါသည္။ Mazxineသည္ ဂီတပညာေရးဘဲြ႕ျဖင့္ University of Adelaide မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ University of Sydney မွ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕လည္း ရရွိထားပါသည္။ သူမသည္ ဩစေတးလ်ရွိ သူမ၏ေက်ာင္းတြင္ ဂီတအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေတးသံစံုက်ဴးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတးဂီတအဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျပားသည့္အျပင္ ေက်ာင္းအတြင္းသာမက အမ်ားျပည္သူလာေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းရိုက္ကူးေရးမ်ားႏွင့္ ေတးဂီတပြဲမ်ားကို စီစဥ္ ထုတ္လုပ္ ေလ့ရွိပါသည္။ သူမသည္ အဆိုပိုင္းႏွင့္ စႏၵရားတီးျခင္းတြင္ ပါရမီရွိေသာ ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ Maxineသည္ ဂီတႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအလုပ္ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး နီေပါႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတြင္  EALေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။


Previous 25/31 Next