ေနာက္သို႔
Philip Clear photo

Philip Clear

Head of Senior School

Philip Clear သည္ Dulwich College Yangon ၏ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ Phil သည္ University of Oxford တကၠသိုလ္ Magdalen College မွ လူ႔သိပၸံဘာသာရပ္ျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ ဆရာအျဖစ္ သက္မွတ္ခံရမႈအား လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Goldsmith’s College မွ ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ သခ်ၤာႏွင့္ အထက္တန္းေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးတို႔အတြက္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ၁၉ ႏွစ္ရွိပါသည္။ Phil သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ Clifton College တြင္ ဒုေက်ာင္းအုပ္(ပညာေရး) အျဖစ္ ၈ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ထူးခၽြန္ေသာပညာေရးေနာက္ခံရွိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အထက္တန္းေက်ာင္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ႀကီးၾကပ္ေပးႏုိင္ေသာ အလြန္ေအာင္ျမင္ေသာ ပညာတတ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အားကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခရိုင္အဆင့္ထိ ေဟာ္ကီ ကစားခဲ့သည္။ Phil သည္ သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Rebecca ႏွင့္ သူတို႔၏ မူလတန္းအရြယ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္တို႔ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တြင္ လာေရာက္ေနထုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Previous 39/47 Next