ေနာက္သို႔
Rebecca Carver photo

Rebecca Carver

EAL Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Rebecca Carver သည္ Westminster College, Oxford မွ ပညာေရးဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ စာသင္ၾကားျပသခဲ့ၿပီး အျပဳအမူ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးခက္ခဲမႈရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အပါအဝင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းတြင္ လက္ေထာက္ေခါင္းေဆာင္ဆရာမအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ EAL ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးသူႏွင့္ SENCo အျဖစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ၂၀၁၂ ကတည္းက ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ေယာဂက်င့္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 41/47 Next