ေနာက္သို႔
Ross Atkins photo

Ross Atkins

Physical Education Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Ross Atkins သည္ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ကာယပညာဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ အားကစားအထူးျပဳေက်ာင္းတြင္ စတင္အလုပ္လုပ္ေသာ ပထမႏွစ္တြင္ ထိုေဒသရွိမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မူလတန္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားကို တိုးတက္ေစမည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ ေတာင္းခံမႈမ်ားရွိပါသည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသင္ၾကားမႈသက္တမ္းကို အီဂ်စ္တြင္ ကာယပညာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၄ႏွစ္တာသင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ သူသည္ ယခင္ကအေတြ႕အၾကံဳမ်ားမရွိဘဲ ကာယပညာဌာနကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေဆးေရးျပဳလုပ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ Rossသည္ စိတ္အားထက္သန္ေသာ အားကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး တင္းနစ္၊ ၾကက္ေတာင္ရိုက္၊ ေရကူးႏွင့္ ေဘာလံုးအားကစားနည္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ကိုယ္စားျပဳ အားကစားသမားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သူ၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္  အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတင္းနစ္အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ျပည္နယ္အဆင့္တင္းနစ္အဖြဲ႕မ်ားကို နည္းျပေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Rossသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကစ၍ အားကစားအမ်ားစုကို နည္းျပေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အားကစားနည္းအမ်ားစုကို ေကာင္းမြန္စြာ နည္းျပေပးႏိုင္ပါသည္။


Previous
30/33
Next