ေနာက္သို႔
Sam Baker photo

Sam Baker

Foundation 2 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Sam သည္ မ်ားျပားေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ မူႀကိဳဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က DCY သို႔ သူမ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Dr. Shaun Baker ႏွင့္ လာေရာက္လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ တပည့္မ်ားကို ဗဟိုျပဳကာ အထူးဂရုျပဳသင္ၾကားေပးျပီး ထိုစြမ္းရည္မ်ားကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ယူမႈက႑အသီးသီးတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ Sam သည္ သင္ယူ သူမ်ားအားလံုးအတြက္ အသံထြက္ႏွင့္ အေရးအသားစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရာတြင္ အလြန္တရာေကာင္းမြန္စြာ တတ္သိနားလည္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။


Previous 30/31 Next