ေနာက္သို႔
Shuang Tan photo

Shuang Tan

Mandarin Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Shuang Tan သည္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာဆရာမအျဖစ္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ၉ ႏွစ္ရွိၿပီး တရုတ္၊ ဇမ္ဘီယာႏွင့္ ျမန္မာတို႔တြင္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ Chengdu University of Traditional Chinese Medicine မွ တရုတ္ဘာသာကို ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားအျဖစ္သင္ၾကားျခင္းဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ မဟာဘြဲ႕အတြက္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ University of Leicester တြင္ ႏုိင္ငံတကာပညာေရးကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီရွိ Teach-Now Graduate School of Education မွ teaching credential အား ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ ယခင္က သူမသည္ သူမ၏ မိသားစုႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၃ ႏွစ္တာ ေနထုိင္သြားခဲ့ၿပီး သူမ၏သမီးမွာ College တြင္ တက္ေရာက္ေနပါသည္။


Previous 44/47 Next