ေနာက္သို႔
Adones S.del Socorro photo

Adones S.del Socorro

Computer Science Teacher, Pun Hlaing and Star City ေက်ာင္းဝင္း

Adones del Socorro သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ Asian College of Technology International Education Foundation မွ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဘာသာရပ္ျဖင့္ သိပၸံဘြဲ႕ ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာပညာေရးျဖင့္ ဒီပလိုမာရရွိခဲ့ၿပီး အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးဘုတ္အဖြဲ႕လိုင္စင္ရ စာေမးပြဲကိုလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ Don သည္ Cebu Technological University မွ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ Southwestern University PHINMA မွ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ တကၠသိုလ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာေလ့လာမႈဌာန၌ ပါေမာကၡအျဖစ္လည္း သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ IGCSE ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ IBDP level တို႔အား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ DCY တြင္ Year 5 ႏွင့္ 6 အတြက္ ဒီဇိုင္းနည္းပညာ၊ Year 7 မွ 9 အထိ အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ Year 10 အတြက္ IGCSE ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံတို႔ကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျခင္းႏွင့္ ေဘာ္လီေဘာကစားျခင္းတို႔ကုိ စိတ္ဝင္စားပါသည္။


1/47 Next