ေနာက္သို႔
Adrian Jordan photo

Adrian Jordan

Year 6 Class Teacher, Head of Boarding Star City ေက်ာင္းဝင္း

Adrian သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွျဖစ္ၿပီး University of Leicester မွ အသံုးခ်ဘာသာေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ TESOL (အဂၤလိပ္စာအား အျခားဘာသာစကားေျပာသူမ်ားအား သင္ၾကားျခင္း) တို႔ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး University of Nottingham မွ PGCE လက္မွတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Harrow Beijing တြင္ ၉ ႏွစ္တာ အေဆာင္မွဴးလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၏ ပထမဆံုးေဘာ္ဒါေဆာင္ကို စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ တာဝန္ယူကူညီခဲ့သည္။ သူသည္ KET ၊ PET ႏွင့္ FCE Cambridge အဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ စကားေျပာစစ္ေဆးသူျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ Harrow တြင္ ခရီးသြားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ျပည္ပတစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အား ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ တင္းနစ္ကစားရျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့သည္။


Previous 2/47 Next