ေနာက္သို႔
Alice Taylor photo

Alice Taylor

Foundation 2 Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Alice သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွ အငယ္တန္းပညာေရးအား အထူးျပဳၿပီး Dulwich College Yangon သို႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ Montessori မူႀကိဳတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို စိတ္အားထက္သန္လာခဲ့ပါသည္။ Alice သည္ University of Sheffield မွ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရခဲ့သည္။ Alice သည္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ေလ့လာရင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းခရီးသြားလာရျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။ ေမာ္ရိုကိုသို႔ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္၍ Atlas ေတာင္တန္းမ်ားရွိ ပညာေရးစနစ္ကို သုေတသနျပဳရင္းျဖင့္ သူမ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ Alice သည္ အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားေသာ Teach First Leadership and Development အစီအစဥ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အထူးဆရာသင္ၾကားေရး အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕စည္း၍ မ်ားစြာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအဂၤလိပ္ဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားခဲ့သည္။ သူမသည္ ျပင္ပေလ့လာမႈ၊ သိမွတ္ခံစားမႈႏွင့္ အေစာပိုင္း စာတတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔၏ အေရးႀကီးပံုကို ေလ့လာသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳခဲ့သည္။ Dulwich College Yangon သို႔ မဝင္ေရာက္ခင္တြင္ Alice သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ကိုဗင္ထရီတြင္ Reception (F2) အတန္းပိုင္းဆရာမအျဖစ္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ Alice ၏ ပံ့ပိုးေပးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ေအာက္တြင္ မွီ၍ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္မ်ားထက္ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရသည္။

Alice သည္ သူမ၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ေျပးျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး မာရသြန္တစ္ဝက္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္စားျပဳအေျပးဝင္ၿပိဳင္ေပးခဲ့သည္။ သူမသည္ အရသာရွိေသာ အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရျခင္းကိုလည္း ႏွစ္သက္ၿပီး သူမ၏ အတန္းသစ္ႏွင့္အတူ ခ်က္ျပဳရန္ စိတ္လႈပ္ရွားေနပါသည္။


Previous 3/47 Next