ေနာက္သို႔
Alok Kapur photo

Alok Kapur

Head of Marketing

Alok Kapur သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းႏွစ္ခုလံုး၏ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရး ဌာနမွဴးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ေဈးကြက္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးအား မဟာသိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ျဖင့္ UK ရွိ University of Warwick မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Dulwich College Yangon သို႔ မဝင္ေရာက္မွီ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Coca-Cola ကုမၸဏီႏွင့္ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ျပည္မႀကီးရွိ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးအတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ လုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည္။ သူသည္ ထြန္းသစ္စ စီးပြားေရးမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏွစ္သက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ နယ္စပ္ေဈးကြက္မ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းမ်ားကို အလြန္ပင္ ႏွစ္သက္ပါသည္။

သူသည္ သူ၏ ဇနီးႏွင့္ ေမြးကင္းစ သားေလးတို႔ႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္တြင္ ေနထုိင္ေနပါသည္။ သူ၏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သမိုင္း၊ အဂၤလိပ္စာေပမ်ား၊ ေရကူးျခင္းႏွင့္ ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ လွပေသာ ဟိုတယ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည္ကို သေဘာက်ပါသည္။


Previous 4/47 Next