ေနာက္သို႔
Anna Elworthy photo

Anna Elworthy

Year 4 Class Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Anna သည္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိၿပီး နယူးဇီလန္ရွိ Victoria University မွ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ Anna သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး နယူဇီလန္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ၉ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ကာယပညာတြင္လည္း အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ Anna သည္ နယူးဇီလန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပဏာမေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ စာေပတတ္ေျမာက္ေရးတြင္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ Anna သည္ ခရီးသြားလာရျခင္း၊ netball ကစားျခင္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းေျခသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 5/47 Next