ေနာက္သို႔
Anna Ravenscroft photo

Anna Ravenscroft

Science Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Anna Ravenscroftသည္ Imperial College, လန္ဒန္မွ ဇီဝေဗဒပညာရပ္ကို သိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိခဲ့ျပီး Dulwich College ရန္ကုန္တြင္ သိပၸံဘာသာ ကိုသာမက   key stage 3 ကိုလည္း သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ ဥပေဒေက်ာင္းမွ အသက္ေမြးေက်ာင္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိထားျပီး အဂၤလန္ တြင္ ရွိေသာ Canterbury Christ Church University မွ လည္း သူမ၏ (PGCE) လက္မွတ္ကို ရရွိထားပါသည္။ Anna သည္ လန္ဒန္ရွိ Institute of Education မွလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႔ တစ္ခုလည္း ရရွိထားပါသည္။ သူမသည္ အလယ္တန္းသိပၸံဘာသာရပ္ကို ၇ႏွစ္တာ ကာလခန္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ သင္ၾကားခဲ့ျပီး ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ကို လည္း A level ႏွင့္ IB Diploma level အထိ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ Annaသည္ ယခင္က El Salvador တြင္ သိပၸံဘာသာရပ္၏ လက္ေထာက္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ထိုရာထူးမတိုင္ခင္က လန္ဒန္တြင္ Year 13 ၏ အတန္းပိုင္ဆရာမ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အေျပး ၊ ဘာသာစကားအသစ္မ်ား သင္ယူျခင္းႏွင့္ ေဘာလံုးအားကစားကို စိတ္ဝင္စားပါသည္။


1/33
Next