ေနာက္သို႔
Becci Lee photo

Becci Lee

Foundation 1 and 2 Class Teacher and Ealry Years Coordinator, Star City campus

Becci Lee သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ သူမ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးမားသည့္ International School of Geneva မွ ေရာက္ရွိလာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူလတန္းဌာနတြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္၊ နီေပါႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ Becci သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ University of Newcastle မွ ျပင္သစ္ဘာသာအထူးျပဳျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး သူမ၏ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (PGCE) ကို University of Edinburgh မွ ရရွိကာ လန္ဒန္ရွိ Institute of Education မွ ပညာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ကစားျခင္းမွတဆင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အလြန္စိတ္ဝင္စားၿပီး အီတလီရွိ ရက္ဂ်ီယို အမ္မီလီယာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မူလတန္းကေလးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီကမွ Forest School Leader အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရခဲ့ပါသည္။ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သူမသည္ အားကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ touch ရပ္ဘီႏွင့္ ေတာင္တက္စက္ဘီးစီးျခင္းတို႔လုပ္ရသည္ကို သေဘာက်ပါသည္။ Becci သည္ ျပင္သစ္စကားေျပာသူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါသည္။


Previous 8/47 Next