ေနာက္သို႔
Becci Lee photo

Becci Lee

Foundation 1 and 2 Class Teacher and DUCKS Coordinator, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Becci Lee သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံသုိ႔ သူမေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈၾကီးမားသည့္ International School of Geneva မွ ေရာက္ရွိလာခဲ့သူျဖစ္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အငယ္တန္းပညာသင္ဌာန တြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ အဂၤလန္ ၊ နီေပါႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္ၾကားမႈအေတြ႕အၾကံဳ ၁၂ႏွစ္ ရွိေသာ ထူးခြ်န္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ ဆရာမ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္ Becciသည္ အဂၤလန္ ရွိ University of Newcastle မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ကို ျပင္သစ္ဘာသာအထူးျပဳျဖင့္ ရရွိခဲ့ျပီး သူမ၏ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (PGCE) ကို University of Edinburgh မွရရွိကာ University College London မွ ပညာေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ Foundation 2 (Reception) မွ Year 4 အထိ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Becciသည္ British School of Kathmandu တြင္လည္း မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ သူမသည္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ အားကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကစားျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။ Becciသည္ ျပင္သစ္စကားေျပာသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။


Previous 3/31 Next