ေနာက္သို႔
Bee Cassimer photo

Bee Cassimer

French Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Bee Cassimerသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေခတ္ေပၚ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားသင္ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ယခင္က Suzhou ရွိ Dulwich College တြင္ အဂၤလိပ္စာကို ထပ္ေဆာင္းဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကို University of Liverpool မွ  ျပင္သစ္ႏွင့္ျပဇာတ္ဘာသာရပ္အထူးျပဳကာ ရရွိထားျပီး University of Warwick(UK) မွ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ကို  ဥေရာပ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္အထူးျပဳျဖင့္ ထပ္မံရရွိခဲ့ကာ University of Bath(UK)မွ PGCE လက္မွတ္ကို  ေခတ္သစ္ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။Bee သည္ ျပင္သစ္ ၊ စပိန္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလန္ ၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၁၂ႏွစ္တာ သင္ၾကားခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိပါသည္။


Previous 4/31 Next