ေနာက္သို႔
Bee Cassimer photo

Bee Cassimer

French Teacher, Pun Hlaing and Star City ေက်ာင္းဝင္း

Bee Cassimer သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေခတ္ေပၚ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားသင္ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခင္က Dulwich College Suzhou တြင္ အဂၤလိပ္စာကို ထပ္ေဆာင္းဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ University of Liverpool မွ ျပင္သစ္ႏွင့္ ျပဇာတ္ဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳကာ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး University of Warwick (UK) မွ ဥေရာပ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္အထူးျပဳျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ထပ္မံရရွိခဲ့ကာ University of Bath (UK) မွ ေခတ္သစ္ဘာသာစကားျဖင့္ PGCE လက္မွတ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ Bee သည္ ျပင္သစ္၊ စပိန္ႏွင့္ ထပ္ေဆာင္း အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလန္၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔တြင္ ၁၈ ႏွစ္တာ သင္ၾကားခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိပါသည္။


Previous 9/47 Next