ေနာက္သို႔
Carmen Woods photo

Carmen Woods

Art Teacher, Pun Hlaing ႏွင့္ Star City ေက်ာင္းဝင္း

Carmen Woods သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အႏုပညာဆရာမျဖစ္ၿပီး Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္းႏွင့္ Star City ေက်ာင္းဝင္း ၂ ခုစလံုးတြင္ အႏုပညာဘာသာအား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ ဆစ္ဒနီတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး University of NSW (Art and Design) မွ အႏုပညာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး University of Technology မွ အထက္တန္းသင္ၾကားေရးဘြဲ႕ကိုလည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ Carmen သည္ Victoria ႏွင့္ New South Wales တို႔ရွိ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အႏုပညာဘာသာရပ္ကို ၉ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ သူမ၏ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ Carmen သည္ ေတာင္တက္ျခင္း၊ ေဂါက္ရိုက္ျခင္း၊ အႏုပညာျပခန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ ဘဝပံုေဖာ္ဆြဲျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းဆိုျခင္းတို႔လုပ္ရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 10/47 Next