ေနာက္သို႔
Daryl Orchard photo

Daryl Orchard

Head of College, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Daryl သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြား ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အာရွရွိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္းျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၈ ႏွစ္တာ ကာလကို ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။ သူသည္ University of Sunderland မွ ေပါင္းစပ္အႏုပညာဘာသာရပ္ျဖင့္ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး ဘြဲ႕လြန္ပညာေရးအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို Birmingham University မွ ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ လန္ဒန္ရွိ King's College မွ စစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိထားၿပီး University of Leicester မွ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ကို ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲ႕မႈ အထူးျပဳျဖင့္ ရရွိထားသည္။ သူသည္ ၁၉၉၀ တြင္ မနီလာရွိ ၿဗိတိန္ေက်ာင္းတြင္ အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စာသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ၁၀ ႏွစ္တာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ တာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖူးခက္ရွိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မူလန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ Dulwich College အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Daryl သည္ ေက်ာင္းသား ၆၀၀ ေက်ာ္သည္အထိ College ကို ေအာင္ျမင္စြာတိုးတက္ေစၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထြက္ခြာကာ Dulwich College Yangon တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ Daryl တြင္ အိမ္ေထာင္ရွိၿပီး အသက္ ၈ ႏွစ္၊ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ သားသမီး (၄) ေယာက္ရွိပါသည္။ သူသည္ ခရီးသြားမွတ္တမ္းေရးသားျခင္း၊ ေဘာလံုးကန္ျခင္း၊ စစ္ေရးႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသမိုင္းမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာျခင္းတို႔ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး ေခတ္ေပၚဂ်ေမကာသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ စုေဆာင္းတတ္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။


Previous 13/47 Next