ေနာက္သို႔
Daryl Orchard photo

Daryl Orchard

Headmaster, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Darylကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြား ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ္လည္း အာရွရွိ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္းျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၈ႏွစ္တာကာလကို  ကုန္ဆံုးခဲ့သည္။ သူသည္ University of Sunderlandမွ ေပါင္းစပ္အႏုပညာဘာသာရပ္ျဖင့္ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိခဲ့ျပီး ဘြဲ႕လြန္ပညာေရးအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို Birmingham Universityမွ ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ စစ္ပြဲမ်ားကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ King’s College, London မွ မဟာဘြဲ႕ရရွိထားျပီး University of Leicester မွ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ကို ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အထူးျပဳျဖင့္ ရရွိထားသည္။ သူသည္ ၁၉၉၀တြင္ မနီလာရွိ ျဗိတိန္ေက်ာင္းတြင္ စတင္သင္ၾကားခဲ့ျပီး အတန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စာသင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားကို ၁၀ႏွစ္တာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ ဖူးခက္ရွိ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ျပီး ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးအျဖစ္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ရွိ Dulwich College ကို  စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ Darylသည္ ေက်ာင္းသား ၆၀၀ေက်ာ္သည္အထိ ေကာလိပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုးတက္ေစျပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ခြာလာကာ Dulwich College ရန္ကုန္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးအျဖစ္ သူ၏ရာထူးအသစ္ကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ Daryl တြင္ အိမ္ေထာင္ရွိျပီး အသက္ ၈ႏွစ္ ၊ ၂၀ႏွစ္ ၊ ၂၁ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ႏွစ္အသီးသီးရွိေသာ  သားသမီး(၄)ေယာက္ရွိပါသည္။ သူ၏ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ ခရီးသြားမွတ္တမ္းေရးသားျခင္း၊ေဘာလံုးကန္ျခင္း၊ စစ္ေရးႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွသမိုင္းမ်ားေလ့လားျခင္း တို႔ ျဖစ္ျပီး ေခတ္ေပၚ ဂ်ေမကာသီခ်င္းမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ စုေဆာင္းတတ္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။


Previous 9/31 Next