ေနာက္သို႔
Elena Cozzi photo

Elena Cozzi

Mathematics Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Elena Cozziသည္ အဂၤလန္ရွိ Nailsea Schoolမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါ သူမသည္ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားကို Year 13 အထိ သခၤ်ာဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ Elenaသည္ Politecnico di Milano မွ သိပၸံဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိထားကာ အသံုးခ်သုေတသနဘာသာရပ္ျဖင့္ London School of Economics မွ မဟာသိပၸံဘြဲ႕ အျပင္ အဂၤလန္ရွိ University of Bristol မွ ပညာသင္ၾကားခြင့္ လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားပါသည္။ သူမသည္ ၂ႏွစ္ၾကာ စာသင္ၾကားခဲ့ဖူးျပီး ယခင္က လန္ဒန္ႏွင့္ ကုလသမၼဂ၏  ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ရံုးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ အီတလီဘာသာစကား ႏွင့္ စပိန္ဘာသာစကားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ သူမ၏စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေသာ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးျခင္း၊ ေရငုပ္ျခင္း၊ ႏွင္းေလ်ာစီးျခင္းႏွင့္ ေတာင္တက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။


Previous
12/33
Next