ေနာက္သို႔
Erik Wong photo

Erik Wong

Year 3 and 4 Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Erik Wong သည္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ရွိ Dulwich College မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုေက်ာင္းတြင္ သူသည္ မူလတန္းဆရာအျဖစ္ ၅ႏွစ္တာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ Erikသည္ အေမရိကန္ရွိ Rutgers University မွ ဘာသာေဗဒအထူးျပဳျဖင့္ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိျပီးေနာက္ PGCEကို အဂၤလန္ရွိ University of Sunderland မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူသည္ မူလတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို သင္ၾကားရာတြင္ အထူးကြ်မ္းက်င္သူ ျဖစ္ျပီး စပိန္ဘာသာစကားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ Erikသည္ အားကစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏွစ္ျခိဳက္သူျဖစ္ျပီး Dulwich အားကစားအဖြဲ႕မ်ားကို နည္းျပ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Erikသည္ Okinawan Kempo ကရာေတးတြင္ ခါးပတ္နက္အဆင့္ ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းကို ႏွစ္ျခိဳက္ပါသည္။


Previous
13/33
Next