ေနာက္သို႔
Wang Tiantian (Esther) photo

Wang Tiantian (Esther)

Mandarin Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Esther သည္ An Qing Normal University မွ တရုတ္စာေပႏွင့္ ဘာသာစကားအထူးျပဳျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္း တရုတ္ဘာသာစကားဆရာအျဖစ္ လက္မွတ္ရရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ Huaqiao University ရွိ Overseas Chinese Institute မွ သမုိင္းဘာသာရပ္ျဖင့္လည္း မဟာဘြဲ႕ရရွိထားသည္။ Confucius Institute သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မွတဆင့္ Esther သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ရွိ မိခင္ဘာသာစကားသည္ တရုတ္ဘာသာစကားျဖစ္ေသာသူတို႔ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကားသည္ တရုတ္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာသူတို႔အား သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳ ၃ ႏွစ္ရွိပါသည္။ Esther သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာအား ဒုတိယသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ေလ့လာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သူမသည္ စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းတို႔ကို သေဘာက်ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ တူညီေသာအရာမ်ားအတြက္ ကြဲျပားျခားနားေသာ စကားလံုးမ်ားကို သင္ယူရံုသာမက အရာမ်ိဳးစံုကိုစဥ္းစားရန္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကို သင္ယူျခင္းျဖစ္သည္။


Previous 46/47 Next