ေနာက္သို႔
Eunice Lee photo

Eunice Lee

Mandarin Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Eunice သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာ တရုတ္ဘာသာစကားအား ပထမသံုးေသာဘာသာစကားအျဖစ္ေျပာဆိုသူျဖစ္ၿပီး ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ Peking University မွ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ Dulwich College Yangon သို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေပါင္းစံုေလ့လာသူျဖစ္ေသာ Eunice သည္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ မေလးဘာသာစကားအျပင္ Cantonese, Hakka ႏွင့္ Hokien အစရွိသည္တို႔ကို ေျပာဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယဘာသာစကားေလ့လာမႈျဖစ္စဥ္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သူျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကားသင္ၾကားရသည္ကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တရုတ္ျပည္ဇာတိမဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားရသည္ကို ပိုမိုႏွစ္သက္ပါသည္။ သူမသည္ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကားအား ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းစြာႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သူမ၏ ဘာသာေဗဒႏွင့္ အသံုးခ်ဘာသာေဗဒဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ၍ သင္ခန္းစာမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ သူမသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ မူလတန္းေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ Eunice တြင္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းဆိုျခင္းမွ အစျပဳ၍ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း အစရွိသည့္ ဝါသနာမ်ားစြာရွိပါသည္။ သူမသည္ တိရိစာၱန္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို အလြန္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးပါသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း သူမတြင္ ငါးကန္ ႏွစ္ကန္၊ Pacman ဖားႏွင့္ လိပ္တို႔ ရွိပါသည္။ Eunice သည္ DCY တြင္ အတူတူလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္လႈပ္ရွားေနၿပီး ကေလးမ်ားအား မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာရပ္မွတဆင့္ တိရိစာၦန္ေလးမ်ားအေပၚထားေသာ သူမ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားကို မွ်ေဝရန္လည္း စိတ္အားထက္သန္ေနပါသည္။


Previous 15/47 Next