ေနာက္သို႔
George Demetriou photo

George Demetriou

Head of PE, House Coordinator, Year 10 Tutor

George Demetrious သည္ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ကာယပညာအား ဦးေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး အားကစား ကာယပညာႏွင့္ပတ္သတ္၍လည္း ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။ George သည္ Middlesex University မွ ကာယပညာ PGCE အား ရရွိခဲ့ၿပီး UCL Academy တြင္ အားကစားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဌာနအႀကီးအကဲအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လန္ဒန္ရွိ ထိပ္တန္း Tottenham Hospur ေဘာလံုးအားကစားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ George သည္ ေနရာမ်ားစြာတြင္ အားသားခ်က္မ်ားရွိသည့္အျပင္ ေဘာလံုး၊ ရပ္ဘီ၊ အားကစားႏွင့္ ေရကူးတို႔တြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ နည္းျပအရည္အခ်င္းမ်ားရွိပါသည္။ သူသည္ International School of Paphos မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Previous 17/47 Next