ေနာက္သို႔
Graeme Abernethy photo

Graeme Abernethy

Music Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Graeme Abernethyသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဂီတဆရာျဖစ္ျပီး Suzhou ရွိ Dulwich College မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ University of Edinburgh မွ တရုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ရရွိထားျပီး University of Sunderland (UK) မွ PGCEမရရွိခင္တြင္ Napier University (UK) မွ ဘြဲ႕လြန္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ရရွိထားပါသည္။ Graeme သည္ အဂၤလန္၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္ခင္က ျဗိတိန္စစ္တပ္တြင္ ဂီတပညာရွင္ႏွင့္ ေတးဂီတညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ မူလတန္း ႏွင့္ အထက္တန္းတြင္ IGCSE အဆင့္ရွိ အတန္းမ်ားအထိ ေတးသံစံုက်ဴးအဖြဲ႕မ်ား၊ တီးဝိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၾကိဳးတပ္တူရိယာတီးခတ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ Graeme ေလမႈတ္တူရိယာကို ေျပာင္ေျမာက္စြာတီးခတ္ႏိုင္သူျဖစ္ျပီး စႏၵရားကို ကူညီ တီးေခတ္ေပးႏိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ သူ၏ဇနီးျဖစ္သူ Bee Caddimerႏွင့္ DCYသို႔ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Previous 14/31 Next