ေနာက္သို႔
Graeme Abernethy photo

Graeme Abernethy

Music Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Graeme Abernethy သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Star City ေက်ာင္းဝင္း၏ ဂီတဆရာျဖစ္ၿပီး Dulwich College Suzhou မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ University of Edinburgh မွ တရုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ ရရွိသူျဖစ္ၿပီး University of Sunderland (UK) မွ PGCE လက္မွတ္မရခင္တြင္ Napier University (UK) မွ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲ႕မႈ ဘာသာရပ္ျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ Graeme သည္ အဂၤလန္၊ အီဂ်စ္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္ခင္တြင္ ၿဗိတိန္စစ္တပ္တြင္ ဂီတပညာရွင္ႏွင့္ ေတးဂီတညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ မူလတန္းႏွင့္ အထက္တန္းတြင္ IGCSE level ရွိ အတန္းမ်ားထိ ေတးသံစံုက်ဴးအဖြဲ႕မ်ား၊ တီးဝိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႀကိဳးတူရိယာတီးခတ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ Graeme သည္ ေလမႈတ္တူရိယာကို ေျပာင္ေျမာက္စြာတီးခတ္ႏုိင္သူျဖစ္ၿပီး စႏၵရားကို ကူညီတီးခတ္ေပးႏုိင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ DCY သို႔ သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Bee Cassimer ႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Previous 18/47 Next