ေနာက္သို႔
Graham Horton photo

Graham Horton

Head of Campus

Graham သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Buckinghamshire မွ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ Reading University မွ မူလတန္းပညာေရးပိုင္းတြင္ ပညာေရးဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၆ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ ဦးစြာ Northamptonshire ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Gloucestershire တို႔ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Gloucestershire အတြက္ ေက်ာင္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ OfSTED စစ္ေဆးမႈမ်ားမွတဆင့္ မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Cotswolds ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ အဂၤလန္တြင္ ေနာက္ဆံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကာတာႏုိင္ငံ ဒိုဟာၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ Nord Anglia ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းဦးေဆာင္မႈသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အဘူဂ်ာၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းမ်ားအား The Regent Primary School မွတဆင့္ ပထမဆံုး BSO စစ္ေဆးမႈအတြက္ ဦးေဆာင္မႈမ်ားျပဳခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ Ningbo ၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးသံုးေက်ာင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ University of Leicester မွ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး မဟာဘြဲ႕အား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစု သင္ယူသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးတန္ဖိုးထားမႈ၏ အေရးပါမႈကို အဓိကအာရံုစိုက္ေနၿပီး မၾကာေသးမီက သူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ Sally ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း၏ Head of Campus တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။


Previous 19/47 Next