ေနာက္သို႔
Hung Hua Chen photo

Hung Hua Chen

Mandarin Teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Hunghua Chen (Joy) သည္ တရုတ္ဘာသာအား ဒုတိယဘာသာစကားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ၾကားခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိပါသည္။ သူမသည္ အေမရိကန္ေက်ာင္းစနစ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ Joy သည္ မဟာဘြဲ႕ႏွစ္ခုရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ခုမွာ Nanjing University မွ တရုတ္စာေပျဖင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Buffalo SUNY University မွ သိပၸံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ေနာက္ခံအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလာေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သူမသည္ Yangon International School ၌ သင္ၾကားေနရင္း AP တရုတ္အစီအစဥ္အား စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။


Previous 22/47 Next