ေနာက္သို႔
Ingrid Van Ginkel photo

Ingrid Van Ginkel

Toddler Class Teacher, Star City Campus

Ingrid van Ginkelသည္ ၃ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို အထူးသင္ၾကားေပးေသာ မူၾကိဳေလ့က်င့္ေရးဆရာမအျဖစ္ ၁၇ႏွစ္တာ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ေဘဂ်င္းရွိ Dulwich College မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာျခင္းျဖစ္ျပီး ယခင္ေက်ာင္းတြင္ ၈ႏွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ DCB ကိုစတင္တည္ေထာင္သူဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ Ingrid သည္ သူမ၏ Montessori မူၾကိဳကေလးမ်ား အား သင္ၾကားမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို လန္ဒန္မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ကေလးမ်ားကို ထပ္ေဆာင္းအဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး လက္ေထာက္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ ေကာလိပ္မွ အတတ္ပညာဖြံ႕ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္တြင္လည္း အဓိကေနရာမွပါဝင္ျပီး DCBရွိ ေဘးအႏၱရယ္ကာကြယ္ေရးကို ဦးေဆာင္ေလ့က်င့္ေပးသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ သူမသည္ ကခုန္ျခင္း၊ ခရီးသြားမွတ္တမ္းေရးသားျခင္းႏွင့္ ေတးဂီတတို႔ကို စိတ္ဝင္စားပါသည္။


Previous 16/31 Next