ေနာက္သို႔
Ingrid Van Ginkel photo

Ingrid Van Ginkel

Toddler Class Teacher, Star City ေက်ာင္းဝင္း

Ingrid van Ginkel သည္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို အထူးသင္ၾကားေပးေသာ မူႀကိဳေလ့က်င့္ေရးဆရာမအျဖစ္ ၁၇ ႏွစ္တာ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ Dulwich College Beijing (DCB) မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ေက်ာင္းတြင္ ၈ ႏွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ DCB စတင္တည္ေထာင္သူ ဝန္ထမ္းအမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ Ingrid သည္ လန္ဒန္မွ မူႀကိဳကေလးမ်ားအား သင္ၾကားမႈအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ကေလးမ်ားအား ထပ္ေဆာင္းအဂၤလိပ္စာသင္ၾကားရာတြင္လည္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ေကာလိပ္မွ အတတ္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မႈအစီအစဥ္တြင္လည္း အဓိကေနရာမွပါဝင္ၿပီး Dulwich College Beijing ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးကို ဦးေဆာင္ေလ့က်င့္ေပးသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ သူမသည္ ကခုန္ျခင္း၊ ခရီးသြားမွတ္တမ္းေရးသားျခင္းႏွင့္ ေတးဂီတတို႔ကို စိတ္ဝင္စားပါသည္။


Previous 23/47 Next