ေနာက္သို႔
Julie-ann Pedida photo

Julie-ann Pedida

Art Teacher

Julie-Ann သည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ အႏုပညာဘာသာကို သင္ၾကားေပး လ်က္ ရွိပါသည္။ သူမသည္ Chichester College(UK)မွ အႏုပညာဘာသာရပ္ျဖင့္ HND ရရွိျပီးေနာက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University of Brighton မွ ရုပ္လံုးေဖာ္ဘာသာရပ္ ျဖင့္ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ရရွိထားသည္။ ယခင္က သူမသည္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ Dulwich College တြင္ အႏုပညာလက္ေထာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ Julie-Ann ၏ ဝါသနာမ်ားမွာ အႏုပညာႏွင့္ အားကစားျဖစ္ၿပီး ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Dulwich အသင္းမ်ားကို နည္းျပလုပ္ေပးေနပါသည္။


Previous 18/31 Next