ေနာက္သို႔
Kathryn Elizabeth Coates photo

Kathryn Elizabeth Coates

Toddler Class teacher, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Kathryn သည္ Dulwich အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ပါဝင္ရန္ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ သင္ၾကားေရး အေတြ႕အၾကံဳလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ Kathryn သည္ အေရွ႕လန္ဒန္တြင္ သင္ၾကားေရးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး GCSE ႏွင့္ ‘A’ level မ်ားအား ဂ်ာမန္ဘာသာႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာတို႔ကို သင္ၾကားခဲ့သည္။ Kathryn သည္ ထူးခၽြန္ေသာ MFL ဆရာမဟု ofsted မွ သတ္မွတ္ခံရၿပီး သူမသည္ ဝန္ထမ္း ၁၂ ဦးပါဝင္ေသာ ဌာနႀကီး၏ Head of MFL အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ စီမံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

သမီး ၃ ေယာက္၏ မိခင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ Kathryn သည္ မူႀကိဳကေလးမ်ားအား သင္ၾကားေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့သည္။

အဂၤလန္တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ မူႀကိဳအတန္းမ်ား၌ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ Kathryn သည္ ျပင္ပေလ့လာမႈႏွင့္ ကေလးမ်ားအားဦးေဆာင္ခြင့္ေပး၍ ေလ့လာသင္ယူျခင္းအား ပိုမိုႏွစ္သက္လာခဲ့ၿပီး Kathryn ႏွင့္ သူမ၏ မိသားစုသည္ သူတို႔၏ ကေလးမ်ားအား ကမာၻတစ္ဝွမ္းဆိုင္ရာ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား၌ ပညာသင္ၾကားျခင္းကို ေလ့လာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

Kathryn သည္ University of Hull မွ ဝိဇၨာဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး Kings College London မွ PGSE ရရွိခဲ့သည္။

Kathryn သည္ ႏုိင္ငံအသစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္းကို ႏွစ္သက္ၿပီး UK ၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ခရီးသြားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။

Kathryn သည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အတူတူကုန္ဆံုးျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ေယာဂက်င့္ျခင္းတို႔ကုိလည္း ႏွစ္သက္ပါသည္။


Previous 25/47 Next