ေနာက္သို႔
Kelly Davies photo

Kelly Davies

English Teacher and Year 7 Form Tutor, Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း

Kelly Davies သည္ Somerset ရွိ Millfield School မွ Dulwich အသိုင္းအဝုိင္းသို႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ Millfield တြင္ အဂၤလိပ္စာ ဆရာမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ အေယာက္ ၆၀ ရွိေသာ မိန္းကေလးေဘာ္ဒါေဆာင္၏ လက္ေထာက္အေဆာင္မွဴး ျဖစ္ၿပီး Sixth Form Primary Liaison and Mentoriing Programme ၏ ဦးေဆာင္သူလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ အေတြ႕အၾကံဳမွာ ၂၁ ႏွစ္ နီးပါး ရွိခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ျပဇာတ္တို႔၏ ဦးေဆာင္သူ၊ အထက္တန္းဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းစာတတ္ေျမာက္မႈ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ အစရွိသည့္ ရာထူးတာဝန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ IGCSE အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ျပဇာတ္သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို အထူးျပဳထား၍ လုပ္ကိုင္ရသည္ကိုလည္း ႏွစ္သက္ၿပီး ျပဇာတ္အတြက္လည္း ထပ္ေဆာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ရသည္ကိုလည္း ႏွစ္သက္သေဘာက်ပါသည္။ Kelly သည္ The University of Central Lancashire မွ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပညာေရးဘြဲ႕ရရွိၿပီး The Open University မွလည္း PGCE ရရွိခဲ့ပါသည္။ စာဖတ္ျခင္း၊ ျပဇာတ္ရံုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ NIA တြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ သူမ အာရွတြင္ ရွိေနစဥ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိၿပီး သူမ၏ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ရသည္ကို ႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သူမႏွင့္အတူ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ စာသင္ၾကားေပးမည့္ သူမ၏ ခင္ပြန္း Andrew တို႔သည္ အာရွတလႊား ခရီးသြားလာလည္ပတ္ရင္း Dulwich College အား ေကာင္းမြန္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။


Previous 27/47 Next